අත රන්වන් පය රන්වන් රන් කිදුරු ළඳේ

අත රන්වන් පය රන්වන් රන් කිදුරු ළඳේ
තුඩ රන්වන් මල් පෙති ගෝමර ඉසුනු බදේ
යන්තම් මද සිනහව පාලා…. බැල්මක් දි යන හැටි දැකලා
ඉවසුම් නැහැ නුඹ සිහිවිලා…. නිදි නැ මට රැ තුන් යාමේ….!

Dowload this sinhala song atha ranwan paya ran wan ran kinduru lande, by v3 boys from the link below…

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *