පූජාසනයේ ඔබ හිදුවා

Poojasanaye oba hinduwa sinhala song by Nanda Malini- sinhala song lyrics

පූජාසනයේ ඔබ හිදුවා ඔබට පුදන මේ ලොකයමයි හෙට,
ඔබට එරෙහි වි නෑගිටින්නේ….

ඉසුරින් කිත් යසසින් බබළන දාGirl playing violin
ඔබගේ බැණුමද ගීයක් වේ….
ඉසුරින් කිත් යසසින් පිරිහුණු දා
සිනාසුනත් එය වරදක් වේ….

පූජාසනයේ ඔබ හිදුවා ඔබට පුදන මේ ලොකයමයි හෙට,
ඔබට එරෙහි වි නෑගිටින්නේ….

කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරා යන සද
ලොව ඔබ පාමුල හඩා වැටේ….
අතමිට හිග වී බෙලසුන් වන කළ
ලොව ඔබ හිස මත කඩා වැටේ….
පූජාසනයේ ඔබ හිදුවා ඔබට පුදන මේ ලොකයමයි හෙට,
ඔබට එරෙහි වි නෑගිටින්නේ….

 

Click here to download Pujasanaye oba hiduwa mp3 song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *